Tilaus- ja toimitusehdot – sähköisesti toimitettavat asiakirjat

Carengius Oy:n sähköisesti toimitettavien asiakirjojen tilaus- ja toimitusehdot

1. Toimittaja ja tilaaja

1.1
Carengius Oy (jäljempänä toimittaja). Toimittaja on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan sähköisen kuluttajakaupan käytännesääntöjä sekä kuluttajakaupasta säädettyjä lakeja.
1.2
Tilaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tekee asiakirjatilauksen toimittajan internet-sivujen lomakkeita käyttäen.

2. Kuvaus

2.1
Nämä ehdot koskevat sähköisesti toimittajan internetsivujen lomakkeita käyttäen luonnollisen henkilön tilaamia ja hänelle toimitettavia asiakirjoja, joita ovat testamentti, keskinäinen testamentti, avioehtosopimus, edunvalvontavaltakirja sekä osituksen esisopimus.

2.2
Tilauksen yhteydessä sähköisesti annettuja esitietoja käytetään esteellisyysselvityksessä ja niiden perusteella laaditaan tilattu asiakirja.

2.3
Tilaajan on oltava 18 vuotta täyttänyt ja oikeustoimikelpoinen.

2.4
Tilaajan tekemä tilaus on sitova molempia osapuolia kohtaan, mikäli tilauksen yhteydessä annettujen tietojen valossa toimittaja ei havaitse esteellisyyksiä. Toimittajalla on aina oikeus kieltäytyä tilauksen hyväksymisestä syytä ilmoittamatta. Mahdollisista esteellisyyksistä ilmoitetaan tilaajalle ensi tilassa ja viimeistään 3 arkipäivän kuluessa tilauksesta.

2.5
Tilaajan tulee tilauslomakkeellaan selvittää tarkoituksensa ja tahtonsa valitsemalla toimittajan esittämistä tarkoitusvaihtoehdoista itselle sopiva asiakirjatyyppi ja ilmoittaa lomakkeella pyydettävät tiedot. Toimittaja pyrkii internetsivuillaan www.carengius.fi selvittämään, millaisiin oikeudellisiin seuraamuksiin erilaisten vaihtoehtojen valitseminen johtaa.

2.6
Tilaajan tulee olla selvillä tarpeestaan ja tahdostaan, valita vaihtoehto asiakirjoista ja ymmärtää niihin liittyvät käsitteet sekä se, millaisiin oikeudellisiin seuraamuksiin erilaisten vaihtoehtojen käyttäminen johtaa kulloisessakin tilanteessa. Mikäli jokin asia jää epäselväksi, on tilaajan velvollisuus ottaa toimittajaan erikseen yhteyttä ja pyytää selvittämään asiaa.

2.7
Tilaaja sitoutuu tilauksen tekemällä siihen, että ymmärtää todellisen oikeudellisen avun tarpeensa ja vahvistaa olevansa kyvykäs ja oikeustoimikelpoinen laatimaan tilatun asiakirjan sekä ymmärtää antamillaan tiedoilla tilaamansa asiakirjan merkityksen ja vaikutuksen. Tilaaja vastaa tilauksen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

2.8
Siltä osin kun kysymys on pelkän asiakirja tilauksesta ilman sen allekirjoittamista ja vahvistamista, toimittaja ei vastaa tilaajan kelpoisuudesta tai kyvykkyydestä laatia mainittu tahdonilmaisu. Mikäli asiakirja allekirjoitetaan ja todistetaan toimittajan luona, peritään tästä hinnaston mukainen lisämaksu. Mikäli toimittajan edustaja toteaa allekirjoitustilaisuudessa, että tilaaja ei ole kelpoinen tai henkisiltä ominaisuuksiltaan kyvykäs laatimaan tilattua asiakirjaa, toimittaja voi kieltäytyä todistamasta asiakirjaa. Laadittu asiakirja jää kuitenkin tilaajan käyttöön allekirjoittamattomana, mutta asiakirjan tai todistamisen maksua ei kuitenkaan palauteta tilaajalle.

2.9
Tilauslomake ei yksin sovellu asiakirjan laatimisen pohjaksi, vaan asiakirjojen oikeudellisen luonteen takia kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan laaditaan tilattu asiakirja. Ti-laajan velvollisuus on huolehtia asiakirjan voimaansaattaminen noudattaen toimittajan antamia ohjeita silloin, kun voimaansaattaminen edellyttää lisätoimia.

3. Tilauksen vahvistus

3.1
Mikäli esteellisyyttä ei havaita, toimittaja vahvistaa tilauksen sähköpostitse tilaajan ilmoitta-maan sähköpostiosoitteeseen.

4. Toimitustapa ja -aika

4.1
Tilattu asiakirja toimitetaan tilaajan ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen.

4.2
Tilattu asiakirja toimitetaan viimeistään 3 arkipäivän kuluessa tilausvahvistuksesta tai siitä, kun asiakirjan laatimiseen tarvittavat täydentävät tiedot on saatu, kumpi ajankohta onkaan myöhäisempi.

4.3
Mikäli tilaaja ei ole tilauksen yhteydessä antanut nimenomaista suostumusta toimituksen aloittamiseen ennen kuluttajasuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisen määräajan päättymistä (14 vrk tilauksesta), toimitus tapahtuu määräajan päättymisen jälkeen viimeistään 3 arkipäivän kuluessa. Toimitusaika on tällöin vähintään 14 vrk ja enintään 14 vrk + 3 arkipäivää.

5. Tilauksen yhteydessä annettujen tietojen säilyttäminen

5.1
Tilaaja hyväksyy sen, että toimittaja säilyttää tilauksen yhteydessä annetut tiedot sisältäen henkilötietoja siinä laajuudessa, kun palvelun toteuttamiseksi on tarpeellista huomioiden molempien osapuolien oikeussuojaan liittyvät seikat.

5.2
Mikäli tilauksen jälkeen havaitaan este tai muu seikka, joka estää tilauksen hyväksymisen ja asiakirjan toimittamisen tai tilaus perutaan, toimittaja sitoutuu hävittämään tilauksen yhteydessä tilaajan antamat tiedot kokonaisuudessaan ja välittömästi ilman eri ilmoitusta.

6. Palvelun hinta ja maksaminen

6.1
Tilatun asiakirjan hinta on ilmoitettu hinnastossa ja toimittajan tilauslomakkeen internetsivulla. Hinta voi muodostua useammasta eri tekijästä riippuen tilaajan valinnoista. Hinta sisältää arvonlisäveron. Hinta tarkoittaa suomen kielellä laadittua asiakirjaa, joka asiakirja on tarkoitettu käytettävän Suomen oikeusjärjestelmän mukaisesti.

6.2
Mahdollisista lisätöistä, esimerkiksi kääntämisestä tai muun oikeusjärjestelmän mukaisesta asiakirjasta veloitetaan erikseen lisämaksu.

6.3
Mikäli tilauksen yhteydessä ei ole suoritettu tilausta koskevaa maksua, toimittaja lähettää ti-laajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tilausta koskevan laskun asiakirjan toimittamisen yhteydessä. Laskun laatimisesta veloitetaan hinnaston mukainen laskutuslisäkulu. Laskua maksettaessa on käytettävä siinä ilmoitettua viitenumeroa. Lasku on maksettava viimeistään siihen merkittynä eräpäivänä, maksuehto 7 vrk.

7. Maksun laiminlyönti

7.1
Maksu on tehtävä viimeistään eräpäivään mennessä.

7.2
Maksun viivästyessä toimittaja lähettää tilaajalle maksukehotuksen, josta peritään hinnaston mukainen maksukehotusmaksu.

7.3
Mikäli tilaajaa kohtaa kuluttajansuojalain mukainen sosiaalinen suorituseste, ja maksun viivästyminen johtuu tilaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta tilaajasta riippumattomasta seikasta, toimittaja hyväksyy esteen, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi toimittajalle ilmeisen kohtuutonta. Suorituses-teestä tulee ilmoittaa toimittajalle viivytyksettä ja aina ennen laskun eräpäivää, mikäli tilaaja haluaa toimittajan ottavan esteen huomioon. Tällaisessa tapauksessa toimittaja antaa ensisijaisesti tilaajalle maksuaikaa. Erityisestä syystä toimittaja voi myös alentaa sovittua hintaa.

7.4
Mikäli tilausta ei makseta viimeistään eräpäivänä, on tilaaja muun ohella velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.

8. Peruutusoikeus

8.1
Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti tilaajalla ei ole saman lain 6 luvun 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, silloin kun tilauksen suorittaminen sähköisesti on kuluttajan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

8.2
Kuluttajasuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisesti tilaajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa 14 vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä siinä tapauksessa, että tilaaja ei tilauksen yhteydessä ole antanut nimenomaista suostumustaan tilauksen toimittamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä. Peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti tilaajalle sähköpostilla tai toimittajan internetsivuilla olevalla peruuttamislomakkeella.

9. Oikeussuojakeinot

9.1
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säädöksiä.

9.2 Tästä sopimuksesta aiheutuvien riitojen selvittämiseksi sopijapuolella on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Halutessaan tilaaja voi nostaa kanteen myös toimittajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa eli Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Tilaajalla on mahdollisuus myös tehdä valitus Kuluttajariitalautakuntaan:

Kuluttajariitalautakunta
PL 306, 00531 HELSINKI

10. Toimittajan tiedot

Carengius Oy
Y-tunnus: 2732639-3
Kotipaikka Lempäälä
Postiosoite: PL 23, 37501 Lempäälä
E-mail office@carengius.fi