Testamentti

Perinnönjaossa lähtökohta on, että vainajan omaisuus jaetaan Suomen lain mukaisen perimysjärjestyksen mukaisesti. Testamentti sisältää testamentintekijän viimeisen tahdon siitä, miten hänen varallisuutensa suhteen on hänen kuolemansa jälkeen meneteltävä.

Jokainen täysi-ikäinen voi tehdä testamentin, jos hän ymmärtää sen merkityksen.

Muotovaatimukset

Testamentin muotovaatimukset ovat ehdottomia ja ankaria. Jos joku vaatimuksista jää täyttymättä, on kyseessä muotovirhe, joka vaikuttaa testamentin pätevyyteen. Kuka tahansa perillisitä voi moittia testamenttia muotovirheen perusteella, minkä seurauksena testamentti todennäköisesti jää ilman vaikutusta. Toisaalta, mikäli kaikki perilliset hyväksyvät testamentin sen muotovirheestä huolimatta, testamentti saa lainvoiman ja sitä noudatetaan.

Testamentti on laadittava kirjallisesti ja testamentin laatijan on omakätisesti allekirjoitettava se. Toista ei siten voi valtuuttaa testamentin tekemiseen. Esimerkiksi edunvalvontavaltakirjalla ei voida antaa valtuutusta testamentin tekemiseen. Ilman allekirjoitusta testamentti ei ole pätevä.

Kolmas muotovaatimus koskee testamentin todistajia. Testamentti edellyttää kahta esteetöntä todistajaa. Testamentin tekijän puoliso tai sukulainen taikka puolison sukulainen eikä testamentilla oikeuden saaja tai hänen sukulaisensa. Todistajien tulee tietää, että he ovat todistamassa testamenttia, mutta heidän ei tarvitse tietää testamentin sisällöstä tarkemmin. Molempien todistajien tulee olla myös yhtä aikaa läsnä testamenttia allekirjoitettaessa. Testamentti voi olla allekirjoitettu myös aikaisemmin, jolloin testamentin tekijän tulee tunnustaa allekirjoituksensa oikeaksi todistajille.

Päiväys ei ole testamentin pakollinen muotovaatimus. Päiväys on kuitenkin syytä ottaa mukaan, sillä sen avulla voidaan selvittää testamentin tekijän kelpoisuus tehdä testamentti ja toisaalta voidaan selvittää, mikä on viimeisin laadittu eli voimassa oleva testamentti.

Yhdestä testamentin muotovaatimuksia koskevasta korkeimman oikeuden ratkaisusta voit lukea tästä (KKO 2016:40, www.finlex.fi)

Testamenttimääräykset

Testamentilla voidaan määrätä koko omaisuuden jaosta kuoleman jälkeen tai määräykset voivat olla esinekohtaisia. Siten asunto, auto ja kesämökki voidaan halutessa määrätä kukin eri saajalle. Testamentilla voidaan määrätä omaisuuden menevän täysin omistusoikeuksin tietylle henkilölle. Määräyksenä voi olla, että omaisuus menee kenelle tahansa, puolisolle, serkulle tai vaikka yhdistykselle tai hyväntekeväisyyteen. On myös mahdollista, että esineen hallinta- ja käyttöoikeus menevät yhdelle saajalle ja saman esineen omistusoikeus menee toiselle.

Testamentissa voidaan antaa myös määräyksiä toissijaisista saajista. Siten on mahdollista määrätä, että esine menee ensin saajalle A, joka saa käyttää ja määrätä siitä, mutta A:n jälkeen esineen saa B. A ei siten voi omassa testamentissaan määrätä tästä esineestä tavalla, joka loukkaa B:n oikeutta.

Testamentissa voidaan määrätä, että testamentilla saatuun omaisuuteen ei saajan aviopuolisolla ole avio-oikeutta. Avio-oikeudesta voit lukea lisää tästä.

Testamentti ja lakiosa

Jos perittävällä on rintaperillisiä, heillä on aina oikeus saada lakiosansa. Lakiosa on puolet lakimääräisestä perintöosasta eli siitä, mitä hän saisi ilman testamenttia. Muilla perillisillä kuin rintaperillisillä ei ole oikeutta lakiosaan.

Voit lukea lakiosasta lisää tästä.

Testamentin toimeenpanija

Testamentissa voidaan määrätä sille toimeenpanija. Testamentin toimeenpanijamääräyksellä pyritään varmistamaan, että testamentin tekijän tahtoa noudatetaan.

Määräys lisää helposti kuolinpesän kustannuksia, mutta on useasti perusteltua

  1. suurissa ja paljon omaisuutta sisältävissä kuolinpesissä,
  2. kuolinpesissä, joissa on odotettavissa riitaisia välejä perillisten kesken ja useita selvityksiä, sekä
  3. esimerkiksi tilanteissa, jossa alaikäisille lapsille testamentatun omaisuuden ei haluta joutuvan ex-puolison määräysvaltaan hänen jäädessään lasten ainoaksi huoltajaksi.

Testamentin muuttaminen ja peruuttaminen

Testamentin tekijä voi milloin tahansa peruuttaa tekemänsä testamentin. Peruuttaminen tehdään hävittämällä tai repimällä vanha testamentti. Testamentti voidaan peruuttaa myös tekemällä uusi myöhemmällä päiväyksellä oleva testamentti. Tällöin testamenttiin yleensä otetaan määräys, jonka mukaan kaikki aikaisemmat testamentin kumotaan.

Hätätilatestamentti

Pakottavissa olosuhteissa testamentin määrämuodosta voidaan poiketa. Tällöin on kyse hätätilatestamentista. Hätätilatestamentti voidaan laatia, kun testamentin tekijä on estynyt tekemästä varsinaista testamenttia sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi.

Hätätilatestamentti voidaan tehdä joko suullisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä tai myös ilman todistajia, jolloin testamentin tekijän on omakätisesti kirjoitettava ja allekirjoitettava testamentti.

Hätätilatestamentti raukeaa kolmen kuukauden kuluttua pakottavan esteen päättymisestä, jollei testamenttia ole tehty uudestaan noudattaen testamentin muotosäännöksiä. Hätätilatestamentti on siten voimassa vain määräajan.

Voit tilata varatuomarin tahtosi mukaisesti laatiman testamentin tästä hintaan 87,00 euroa (sis. alv.). Asiakirja toimitetaan muutaman päivän kuluessa sähköpostiisi.

Mika Heinonen
Varatuomari