Riidanratkaisu ja maksukyvyttömyys

Aina riitelyä ei voi välttää. Hoidamme siviilioikeudelliset riidat ja saatavat asiantuntevasti ja ammattitaidolla neuvotteluvaiheesta alkaen.

Rii­dan­rat­kai­sus­sa pyr­ki­myk­se­näm­me on asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta jär­ke­vim­män rat­kai­sun löy­tä­mi­nen. Jokaiseen tapaukseen on aina valittava paras lähestymistapa. Järkevimmän lop­pu­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää huo­lel­lis­ta pe­reh­ty­mis­tä kunkin ta­pauk­sen yk­si­tyis­koh­tiin ja erityispiirteisiin pitäen mielessä, että asiakkaan etu on aina etusijalla!

Vaikka jokainen ristiriitatilanne on aina erilainen, erimielisyyksien ratkaiseminen sovinnollisesti säästää myös yrityksen resursseja ja yrittäjän aikaa, jolloin useasti järkevin lopputulos tar­koit­taa so­vin­to­rat­kai­sun löytämistä.

————