C-laki ja C-laki2 -erityisehdot

Carengius Oy:n C-laki ja C-laki2 -ehdot 1.1.2019

1. Yhtiö ja näiden ehtojen soveltaminen
Carengius Oy (”Carengius” tai ”Toimeksisaaja”), Y-tunnus: 2732639-3, tarjoaa C-laki ja C-laki2 -palveluja ja tuotteita asiakkaille (”Toimeksiantaja”) näitä ehtoja noudattaen. Näiden ehtojen lisäksi sopimussuhteeseen sovelletaan Carengiuksen hinnastoa sekä toissijaisesti Carengiuksen kulloinkin voimassa olevia yleisiä ehtoja.

Näitä ehtoja ei sovelleta siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa asiakkaan kanssa laaditun yksittäisen tilaus tai toimeksiantosopimuksen ehtojen kanssa tai jos pakottavasta lainsäädännöstä muuta johtuu. Carengiukselle on oikeus päivittää näitä ehtoja erityisesti vastaamaan muuttunutta lakia tai alan käytäntöjä ilman eri ilmoitusta. Näitä ehtoja sovelletaan kulloinkin päivitetyssä muodossaan asiakkaan voimassaolevaan C-laki ja C-laki2 -sopimukseen, ellei toisin nimenomaisesti sovita.

2. C-laki -sopimus

Sopimushintaan sisältyy:
– Alkuneuvottelu ja asiakkaan tilanteen kartoitus sopimussuhteen alussa ja määräajoin (enintään kerran kalenterivuodessa);
– kuukausittain kaksi (2) tuntia oikeudellista asiantuntijapalvelua, kuten esimerkiksi neuvontaa tai asiakirjojen laadintaa,
– palvelut ja asiakirjat suomen kielellä,
– käyttämättä jäävät tunnit eivät siirry seuraavalle kuukaudelle,
– kuukausittaisen tuntimäärän ylittävät tunnit hinnaston mukaisesta hinnasta -20%,
– sopimus astuu voimaan, kun ensimmäisen kuukauden maksu on tapahtunut.

Siinä tilanteessa, että Carengius toteaa olevansa esteellinen hoitamaan jonkin asiakkaan C-laki -sopimuksen perusteella antaman tehtävän, Carengiuksella on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä tehtävän hoitamisesta ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

Sopimuksen ulkopuoliset toimet. Sopimukseen ei sisälly seuraavia palveluita:
– oikeudenkäynnit tai oikeudenkäyntiasiakirjojen laadinta,
– yhtiö- ja yritysjärjestelyt,
– matkakustannukset ja matka-aika, kun matka ylittää 20 minuuttia per suunta,
– muut erityistä oikeudellista osaamista edellyttävät tehtävät

3. C-laki2 -sopimus

Sopimukseen sisältyy neljä (4) tuntia oikeudellista asiantuntijapalvelua. Muuten sopimuksen ehdot ovat kuten C-laki -sopimuksessa (edellä kohta 2).

4. Hinnat ja laskutus
C-laki ja C-laki2 -sopimushinnat on määritelty hinnastossa. Sopimusveloitus laskutetaan kuukausittain kuukauden alussa ja palvelun käyttämisen edellytys on kuukausimaksun maksaminen ajallaan.

Carengiuksella on oikeus muuttaa sopimushintaa yksipuolisesti ilmoittamalla siitä sopimusosapuolelle tämän ilmoittamaan sähköpostiin lähetetyllä ilmoituksella. Muuttunut hinta voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kalenterikuukauden päätyttyä.

5. Sopimuksen päättyminen
Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus päättää sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Carengiukselle. Sopimus päättyy irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden päättyessä.

Carengius voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle. Sopimus päättyy irtisanomiskuukautta seuraavan toisen kuukauden päättyessä.